ព័ត៌មានសំខាន់ៗ

នារសៀលថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១១ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សុខ អាន ឧបនាយករដ្ឋ មន្រ្តី រដ្ឋ ន្រ្តីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី បានទទួលជួបធ្វើសវនាការជាមួយគណៈប្រតិភូ អង្គការពិភពលោក នៃចលនាកាយឫទ្ធិតំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក ចំនួន ៦ រូប ដែលចូលមក សម្តែងគារវកិច្ចគួរសមនៅ ទីស្តីការ គណៈរដ្ឋមន្រ្តី និងដើម្បីស្វែងយល់អំពីផែន ការអភិវឌ្ឍកាយឫទ្ធិកម្ពុជា។


ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធសារាចរណ៍

សេចក្តីជូនដំណឹង

ដៃគូរសហការ

free counters
អាសយដ្ឋាន | ផ្តល់មតិ